REGULAMIN NIEPUBLICZNEJ AKCJI WSPARCIA SPRZEDA呕Y PRODUKT脫W
鈥濫-Papieros Elfbar za 26,90 z艂鈥

DEFINICJE

 1. Organizator 鈥 CK Complex sp. z o.o. z siedzib膮 w Zielonej G贸rze, adres: ul. Naftowa 4, 65-705
  Zielona G贸ra, akta rejestrowe przechowywane przez S膮d Rejonowy w Zielona G贸ra, VIII
  Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS: 0000237218,
  NIP: 9291744080, kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 50 000 z艂.
 2. Uczestnik 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18 rok 偶ycia, posiada co najmniej ograniczon膮
  zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, jest konsumentem wyrob贸w tytoniowych, nikotynowych lub
  wyrob贸w powi膮zanych, posiada Aplikacj臋 呕appka z aktywn膮 鈥濻tref膮 Palenia鈥 oraz spe艂ni艂a
  wszystkie wymagania okre艣lone niniejszym Regulaminem.
 3. Akcja 鈥 niepubliczna akcja wsparcia sprzeda偶y produkt贸w Organizatora pn. 鈥濫-Papieros Elfbar
  za 26,90 z艂鈥, w ramach kt贸rej Uczestnicy maj膮 mo偶liwo艣膰 zakupu Produktu z rabatem
  wskazanym w Regulaminie.
 4. Aplikacja 呕appka 鈥 aplikacja mobilna pod nazw膮 鈥炁籥ppka鈥, kt贸rej w艂a艣cicielem i dostawc膮 jest
  Partner, przeznaczona do zainstalowania na urz膮dzeniu mobilnym z systemem operacyjnym
  Android lub iOS, za pomoc膮 kt贸rej Uczestnik ma mo偶liwo艣膰 wzi臋cia udzia艂u w Akcji. Regulamin
  Aplikacji 呕appka dost臋pny jest pod adresem:
  https://media.zabka.pl/uploads/media/5c753b7b7ebef/regulamin-programu-zappka.pdf
 5. Konto 鈥 indywidualne konto Uczestnika prowadzone w systemie Partnera i dost臋pne poprzez
  Aplikacj臋 呕appka, po dokonaniu rejestracji, na kt贸rym zapisywane s膮 informacje o dzia艂aniach
  i aktywno艣ciach Uczestnika wykonywanych przy wykorzystaniu lub za po艣rednictwem Aplikacji
  呕appka.
 6. Regulamin 鈥 niniejszy dokument okre艣laj膮cy mi臋dzy innymi warunki uczestnictwa w Akcji
  przez Uczestnika.
 7. Produkt 鈥 e-papieros jednorazowy Elfbar 600 dost臋pny w Punktach Sprzeda偶y 呕abka
  w 4 wariantach smakowych (Elfbar Apple Peach, Elfbar Pink Lemonade, Elfbar Watermelon,
  Elfbar Blueberry).
 8. Partner 鈥 呕abka Polska sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu, adres: ul. Stanis艂awa Matyi 8, 61-586
  Pozna艅, kt贸rej akta rejestrowe przechowywane s膮 przez S膮d Rejonowy Pozna艅-Nowe Miasto
  i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem
  KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, o kapitale
  zak艂adowym w wysoko艣ci 113 215 000 z艂.
 9. Punkt Sprzeda偶y 呕abka 鈥 punkty sprzeda偶y detalicznej dzia艂aj膮ce pod mark膮 鈥炁籥bka鈥,
  wsp贸艂pracuj膮ce z Partnerem lub nale偶膮ce do Partnera.
  I. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 10. Organizatorem Akcji jest CK Complex sp. z o.o. z siedzib膮 w Zielonej G贸rze, adres:
  ul. Naftowa 4, 65-705 Zielona G贸ra, akta rejestrowe przechowywane przez S膮d Rejonowy
  w Zielona G贸ra, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS:
  0000237218, NIP: 9291744080, kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 50 000 z艂.
 11. Akcja trwa od 15.11.2023 r. do 28.11.2023 r. lub kr贸cej 鈥 do wyczerpania zapas贸w Produkt贸w
  w Punktach Sprzeda偶y 呕abka lub wyczerpania ilo艣ci rabat贸w, o kt贸rych mowa w pkt II.1
  Regulaminu.
 12. Akcja ma charakter niepubliczny i przeznaczona jest wy艂膮cznie dla Uczestnik贸w, kt贸rzy:
  a. s膮 pe艂noletni i posiadaj膮 co najmniej ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
  b. w dniu skorzystania z Akcji s膮 aktywnymi u偶ytkownikami Aplikacji 呕appka, tj. dokonali
  pe艂nej i poprawnej rejestracji Konta oraz potwierdzili swoje dane zgodnie
  z regulaminem Aplikacji 呕appka, a tak偶e wyrazili wszelkie niezb臋dne zgody,
  c. uzyskali dost臋p do 鈥瀞trefy palenia鈥 w Aplikacji 呕appka poprzez dokonanie trzech
  odr臋bnych transakcji zakupu wyrob贸w tytoniowych lub powi膮zanych
  z wykorzystaniem Aplikacji 呕appka, przy czym ka偶da z nich musia艂a mie膰 miejsce w
  innym dniu kalendarzowym, a nast臋pnie wyrazili zgod臋 na otrzymywanie
  komunikat贸w marketingowych dotycz膮cych wyrob贸w tytoniowych lub powi膮zanych,
  zgodnie z wymaganiami Partnera wskazanymi w regulaminie oferty tytoniowej
  Partnera,
  d. s膮 konsumentami wyrob贸w tytoniowych, nikotynowych lub wyrob贸w powi膮zanych
  (na podstawie historii transakcji z Aplikacji 呕appka).
 13. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
 14. Informacje o Akcji b臋d膮 przekazywane Uczestnikom w drodze niepublicznej komunikacji,
  tak aby osoby trzecie nie b臋d膮ce konsumentami wyrob贸w tytoniowych lub powi膮zanych nie
  mog艂y zapozna膰 si臋 z jej tre艣ci膮.
 15. Z Akcji nie mog膮 skorzysta膰: pracownicy Organizatora ani osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰
  w ramach sieci Partnera, jak r贸wnie偶 ich wst臋pni i zst臋pni lub ma艂偶onkowie, a tak偶e
  jakiekolwiek inne osoby zatrudnione lub 艣wiadcz膮ce us艂ugi na rzecz os贸b lub firm zwi膮zanych
  z realizacj膮 Akcji.
  II. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
 16. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika rabatu w wysoko艣ci 3 z艂 brutto na zakup 1 sztuki
  Produktu jest:
  a. spe艂nienie warunk贸w uczestnictwa w Akcji, o kt贸rych mowa w punkcie I.3 Regulaminu,
  b. zeskanowanie Aplikacji 呕appka w danym Punkcie Sprzeda偶y 呕abka podczas
  dokonywania transakcji,
  c. zakup w ramach jednej transakcji w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzeda偶y 呕abka
  co najmniej jednego opakowania Produktu (1 szt.).
 17. Zakup Produktu w ramach Akcji przez Uczestnika nie mo偶e by膰 zwi膮zany z dzia艂alno艣ci膮
  gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 18. Uczestnik mo偶e skorzysta膰 z Akcji wielokrotnie, przy czym jednokrotnie na transakcj臋. Zakup
  w ramach jednej transakcji wi臋kszej ilo艣ci Produkt贸w nie uprawnia do przyznania
  wielokrotno艣ci ww. rabatu.
 19. Ilo艣膰 rabat贸w w ramach Akcji jest ograniczona.
  III. REALIZACJA RABAT脫W
 20. Rabaty o warto艣ci okre艣lonej zgodnie z punktem II.1. przyznawane s膮 Uczestnikom przez
  Organizatora za pomoc膮 Aplikacji 呕abka za po艣rednictwem sprzedawc贸w w Punktach
  Sprzeda偶y 呕abka.
 21. Rabat mo偶na zrealizowa膰 w czasie trwania Akcji, tj. od 15.11.2023 r. do 28.11.2023 r. zgodnie
  ze wszystkimi zasadami wynikaj膮cymi z niniejszego Regulaminu.
 22. W miejsce rabatu Uczestnikowi nie przys艂uguje ekwiwalent pieni臋偶ny ani inne roszczenie.
  Rabaty nie b臋d膮 wymieniane na got贸wk臋, towary lub znaki legitymacyjne.
 23. Przyznaniem rabat贸w zajmuje si臋 Organizator.
  IV. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE
 24. Reklamacje dotycz膮ce Akcji w zakresie funkcjonowania Aplikacji 呕appka, w szczeg贸lno艣ci
  mo偶liwo艣ci zrealizowania rabat贸w wskazanych w Regulaminie, sk艂ada膰 nale偶y zgodnie
  z postanowieniami regulaminu Aplikacji 呕appka dost臋pnego pod adresem:
  https://media.zabka.pl/uploads/media/5c753b7b7ebef/regulamin-programu-zappka.pdf
 25. Reklamacje dotycz膮ce Akcji obj臋tej niniejszym Regulaminem nale偶y sk艂ada膰 w terminie 14 dni
  od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji, nie p贸藕niej ni偶 do dnia 12.12.2023 r. na adres:
  Ck Complex Sp. z o.o., ul. Naftowa 4, 65-705 Zielona G贸ra. Administratorem danych
  osobowych przekazanych w ramach realizacji reklamacji jest Organizator. Szczeg贸艂owe
  informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych, w zwi膮zku ze zg艂oszeniem reklamacji,
  znajduj膮 si臋 pod adresem: https://ckcomplex.pl/polityka-prywatnosci-rodo/
 26. Reklamacje zg艂oszone po terminie okre艣lonym w pkt 2 powy偶ej nie b臋d膮 rozpatrywane przez
  Organizatora.
 27. Post臋powanie reklamacyjne zostanie zako艅czone w terminie 14 (czternastu) dni od daty
  otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 28. O sposobie rozwi膮zania reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie, w terminie 14
  (czternastu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 29. Reklamacje jako艣ciowe dotycz膮ce Produkt贸w nale偶y sk艂ada膰 w terminie zgodnym z w艂a艣ciwymi
  przepisami w Punkcie Sprzeda偶y 呕abka.
  V. ODPOWIEDZIALNO艢膯 ORGANIZATORA
 30. Organizator nie wyra偶a zgody na pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w konsumenckich, kt贸re
  mog艂yby wynikn膮膰 z udzia艂u Uczestnik贸w w Akcji.
 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci w przypadku niemo偶no艣ci skorzystania z Akcji przez
  Uczestnika z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, w tym za jakiekolwiek zdarzenia losowe
  uniemo偶liwiaj膮ce Uczestnikowi skorzystanie z udzia艂u w Akcji lub za dzia艂ania os贸b trzecich,
  uniemo偶liwiaj膮ce wzi臋cie udzia艂u w Akcji, w okresie obowi膮zywania Akcji.
  VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 32. Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w jest Organizator. Z Organizatorem mo偶na
  skontaktowa膰 si臋 pod adresem mailowym: info@ckcomplex.pl
 33. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu:
  鈭 Umo偶liwienia wzi臋cia udzia艂u w Akcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest organizacja i przeprowadzenie Akcji,
  w tym dokonanie ewentualnej analizy raport贸w sprzeda偶owych oraz udzieleniem rabatu
  w zwi膮zku z wzi臋ciem udzia艂u w Akcji;
  鈭 Realizacji obowi膮zku prawnego Administratora zwi膮zanego z ewentualnymi rozliczeniami
  oraz w zakresie z艂o偶onych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawami
  podatkowymi, ustaw膮 o prawach konsumenta oraz Kodeksem cywilnym);
  鈭 Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami na
  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim
  jest ochrona jego praw.
 34. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez czas trwania Akcji, a w zakresie
  reklamacji 鈥 dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do rozpatrzenia
  reklamacji. Ka偶dorazowo dane osobowe mog膮 by膰 przechowywane do czasu przedawnienia
  roszcze艅.
 35. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do swoich danych (w tym otrzymania ich kopii), ich
  sprostowania lub usuni臋cia, a tak偶e prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Ponadto przys艂uguje Pani/Panu prawo z艂o偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  osobowych, zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego
  zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych (Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 36. Administrator mo偶e udost臋pni膰 Pani/Pana dane osobowe podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym
  z Administratorem w zakresie us艂ug IT, prawnych, a tak偶e firmom kurierskim lub operatorom
  pocztowym.
 37. Informacji dotycz膮cych danych osobowych, Administrator udziela za po艣rednictwem skrzynki
  email: rodo@ckcomplex.pl
 38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do wzi臋cia udzia艂 w Akcji.
  W przypadku sk艂adania reklamacji, podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym,
  niezb臋dnym do rozpatrzenia reklamacji. Brak podania danych osobowych mo偶e uniemo偶liwi膰
  Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji Uczestnika.
  VII. POZOSTA艁E INFORMACJE
 39. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunk贸w Akcji, jednak偶e
  jedynie je偶eli b臋dzie to konieczne dla w艂a艣ciwego przeprowadzenia Akcji i nie wp艂ynie
  negatywnie na uprawnienia uzyskane przez Uczestnik贸w z tytu艂u uczestnictwa w Akcji b膮d藕
  zmiana b臋dzie mia艂a na celu poprawienie warunk贸w uczestnictwa w Akcji. Je偶eli wskutek
  zmian przepis贸w prawa okre艣lone postanowienia Regulaminu stan膮 si臋 sprzeczne z przepisami
  prawa lub niewa偶ne, w贸wczas Organizator zast膮pi takie postanowienia Regulaminu nowymi,
  dopuszczalnymi postanowieniami zgodnymi z przepisami prawa. Zmiana Regulaminu b臋dzie
  obowi膮zywa膰 od dnia wskazanego w nowym regulaminie.
 40. Wszystkie czynno艣ci prawne i faktyczne zwi膮zane z uczestnictwem w Akcji podlegaj膮
  polskiemu prawu i jurysdykcji polskich organ贸w i s膮d贸w polskich.
 41. Regulamin Akcji dost臋pny b臋dzie do wgl膮du przez ca艂y czas jego trwania w siedzibie
  Organizatora (CK Complex sp. z o.o., ul. Naftowa 4, 65-705 Zielona G贸ra) oraz na stronie
  internetowej https://ckcomplex.pl/regulamin-zappka-elfbar600/